SKLADOM
DUPLO
Disney
Friends
Classic
CREATOR 3 v 1
CREATOR EXPERT
CITY
Vlaky
Harry Potter
LEGO Movie
JURASSIC WORLD
NINJAGO
Speed Champions
STAR WARS
OVERWATCH
Super Heroes
TECHNIC
Architecture
LEGO IDEAS
BOOST
Mindstorms
Rôzne
Minifigúrky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.brickpark.sk (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky“).

ČASŤ I.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia.

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.
 2. Predávajúcim sa rozumie majitel internetového obchodu www.brickpark.sk - René Virsik, Nám. 1. mája 3, 81106 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 37562894 (ďalej len "predávajúci“).
 3. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
 4. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.brickpark.sk, elektronickej pošty, alebo telefonicky; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.
 5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
 6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.brickpark.sk spoločnosti.

 

Článok II.

Objednávanie tovaru.

 

 1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.brickpark.sk, elektronickej pošty, alebo telefonicky.
 2. Každá objednávka musí obsahovať:

Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.

 1. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
 2. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
 3. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 24 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.
 4. V prípade zvýšenia ceny tovaru o viac ako 1% oproti cene uvedenej v internetovom obchode www.brickpark.sk, upozorní na túto skutočnosť predávajúci objednávateľa, ktorý má následne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Článok III.

Dodanie a prevzatie tovaru.

1.   Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2.   Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:

- osobným prevzatím u predávajúceho

- Slovenskou poštou - na dobierku; doba dodania 5 pracovných dni (nevzťahuje sa na  tovar objednávaný zo zahraničia)

3.   Doby dodania uvedené v čl. III bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.

4.   Pri objednávke, ktorej celková cena prevyšuje hodnotu 300,- € je doručenie zdarma.

5.   Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

6.   Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

 

Článok IV.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva.

 

 1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.brickpark.sk je konečná (bez poštovného) a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.
 2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

v hotovosti pri preberaní tovaru

zaplatením dobierky pri jej prevzatí

 1. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho

 

Článok V.

Ochrana osobných údajov.

 

 1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.
 2. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.
 3. Internetový obchod www.brickpark.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

ČASŤ II.

Reklamačný poriadok.

 

Článok VI.

Predmet reklamácie.

 

 1. Predmetom reklamácie je len tovar zakúpený u predávajúceho.
 2. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

 

Článok VII.

Podmienky reklamácie.

 

 1. V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
 3. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení.
 4. Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní "Reklamačný protokol“. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.

 

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod).

 

 1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.
  • Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
  • Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu brickpark@brickpark.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
  • Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
  • V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.
 2. Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:
  • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád.
  • ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

 

ČASŤ III.

Záverečné ustanovenia.

 

Článok IX.

 1. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
 2. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Páči sa Vám nové najväčšie LEGO všetkých čias? ;)
Pači sa mi, kúpim ho
Páči sa mi, ale nekúpim ho kvôli cene
Páči sa mi, ale nekúpim ho
Nepáči sa mi, nekúpim ho
Nepáči sa mi ale kúpim ho, pretože je najväčšie


Linky:

Nájdete nás aj na Facebooku:LEGO® a LEGO® logo sú ochrannými známkami spoločnosti LEGO Group. ©2012 The LEGO® Group.
© 2008 BAKY Všetky práva vyhradené.